Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor de dienstverleningsactiviteiten van Kerkpunt.

Kosten

Indien na ondertekening van de opdrachtbevestiging, als gevolg van besluiten van de overheid en/of andere openbare instellingen bovenmatige kosten ontstaan, die redelijkerwijs niet van te voren aan Kerkpunt bekend konden zijn, kunnen deze worden doorberekend. Hierover zal u in voorkomend geval zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd, ook binnen contracten die doorlopen in een volgend kalenderjaar.
Over onze tarieven betaalt u 0% BTW.

Annulering

Wordt de activiteit door de opdrachtgever geannuleerd, dan zijn de annuleringskosten:

  1. vanaf het moment van ondertekening van de opdrachtbevestiging tot twee weken voor aanvang van de activiteit 50% van de kosten.
  2. vanaf één week voor de aanvang van de activiteit 100% van de kosten.

Eindrekening

Kerkpunt stelt na afloop van de activiteit een eindrekening op. Deze rekening zal binnen 14 dagen na datumstelling factuur worden voldaan op bankrekening NL73 INGB 0007 4891 43.

Privacy

Persoonlijke gegevens die aan Kerkpunt worden verstrekt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te kunnen informeren en adviseren. Wanneer we gegevens voor een ander doeleinde willen gebruiken zullen we daarvoor toestemming vragen. De medewerkers van Kerkpunt zijn gebonden aan geheimhouding. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Publicatie

Activiteiten kunnen op de agenda van onze website gepubliceerd worden. Rekening houdende met het vertrouwelijke karakter van bepaalde activiteiten zullen deze niet op de agenda worden vermeld.
(Delen van) trajectbegeleidings- en onderzoeksrapportages kunnen openbaar worden gemaakt in publicaties van Kerkpunt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen.
Altijd geldt dat Kerkpunt u in voorkomende gevallen hierover informeert en met u afstemt.