Er zijn veel goede doelen die (regelmatig) aan diakenen een verzoek doen om financiële ondersteuning. Om diakenen te helpen bij de vraag of deze andere goede doelen voor een diaconale gift in aanmerking komen, zijn een aantal criteria ontwikkeld. Deze criteria helpen diakenen om te bepalen of een doel voor een diaconale gift in aanmerking komt. Als niet aan alle samenvattende beoordelingscriteria (vier stuks) wordt voldaan, zou een diaconie kritisch moeten overwegen of een financiële ondersteuning vanuit de diaconie hier op zijn plaats is.

Criteria

De criteria voor de beoordeling van een aanvraag om (financiële) steun kijken naar:

A. Het diaconale en christelijke karakter van de instelling
Staat het diaconale en christelijke karakter van de instelling buiten twijfel?

B. De betrokkenheid van de gevende en de ontvangende kerkgemeenschap
Is er voldoende betrokkenheid en draagvlak bij de gevende en bij de ontvangende kerkgemeenschap aanwezig c.q. te verkrijgen?

C. Transparantie van de organisatie
Bestaat er voldoende duidelijkheid over de doelstelling, de inkomsten en de besteding van de gelden en is de verzoekende instelling kostenbewust?

D. De bestuurlijke kracht en verantwoording
Wordt de verzoekende instelling volgens economische principes gemanaged?

Als op deze vier vragen een positief antwoord gegeven kan worden, dan is er geen belemmering om financiële ondersteuning te geven.

De vier beoordelingspunten zijn bedoeld als handreiking en niet om een waterdicht systeem te organiseren. Zo moet je deze ook niet hanteren. Het geeft richting bij de keuzes die je maakt en daarbij is er een zekere ruimte voor eigen invulling en eigen keuzes. Je kunt er dus van afwijken, maar dat vraagt dan om een stukje argumentatie.

Beoordeel goede doelen

De criteria in deze handreiking helpen bij het beoordelen of een doel voor een diaconale gift in aanmerking komt. Als niet aan alle vier samenvattende beoordelingscriteria wordt voldaan, zou een diaconie kritisch moeten overwegen of een financiële ondersteuning wel op zijn plaats is.

Download de handreiking

Kies je doelen vooraf

Je kunt als diaconie van te voren nadenken over hoe je met het collecterooster en met giften wilt omgaan. Door dit van te voren met elkaar vast te stellen, voorkom je dat je bij elk verzoek om een gift opnieuw in de discussie beland.

Waar het geld naartoe gaat zegt veel over jullie passie en roeping. Het laat zien wat je echt belangrijk vindt. Kijk daarom waar je met de collecte kunt aansluiten bij jullie diaconale plan. Waar zijn we als gemeente al bij betrokken? Waar willen we in groeien? Vergeet in je keuzes niet de bestaande nood in jullie eigen omgeving. Steun bijvoorbeeld een initiatief in je buurt en stimuleer gemeenteleden daarin betrokken te zijn.

Wees trouw en kies niet steeds een ander doel. Door langere tijd te ondersteunen, versterk je de betrokkenheid van de gemeente bij een thema. Nodig eens een spreker uit die iets over het onderwerp kan vertellen. Sluit met de collecte aan bij een themazondag of vraag je voorganger om het thema in de dienst een duidelijke plek te geven. Ook zo kun je het diaconale hart van je gemeente versterken.

Kijk daarnaast of er sprake kan zijn van twee-richtingsverkeer en persoonlijk contact. Maak de hulpverlening zo concreet en zichtbaar mogelijk door het delen van foto’s, verslagen van activiteiten en door andere contact mogelijkheden. Deel bijvoorbeeld verhalen van betrokken gemeenteleden of filmpjes van een project. Ook kun je via mail contact onderhouden.

Quota diaconale organisaties

Binnen de GKv kenden we jarenlang quota voor diaconale organisaties, zoals Sprank en dit Koningskind. Deze werden vastgesteld door het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD). Daarvoor voerde het GDD jaarlijks gesprekken met deze organisaties. In de afgelopen jaren is de structurele kant van het quota systeem afgebouwd naar nul. Dat betekent dat er al geruime tijd geen diaconale quota meer geadviseerd wordt. Vanzelfsprekend kun je als diaconie deze organisaties blijven steunen door een gift.

Hoe ziet dat er concreet uit?

Stel als diaconie bijvoorbeeld vast dat je in het komende jaar zes concrete doelen wilt steunen. Die geef je een prominente plek op het collecterooster en op de giftenlijst. Jaarlijks kun je steeds twee van de zes vervangen. Door zo te rouleren, blijf je organisaties steeds drie jaar steunen. Dergelijk beleid is makkelijk uitvoerbaar en voorkomt steeds terugkerende discussies in de diaconie. Je kunt bij het vaststellen bovenstaande criteria gebruiken. Reserveer daarnaast wel ruimte in je begroting voor acute noodhulp of directe projectsteun.

Deel de doelen

Van te voren goed nadenken over welke doelen je steunt, helpt ook in de communicatie naar de gemeente. En dat is belangrijk. Hoe concreter de communicatie, hoe meer betrokken mensen zich voelen en hoe gemotiveerder ze geven. ‘De collecte is bestemd voor de diaconie’ is niet de meest ideale en concrete omschrijving. Deel van te voren waarvoor wordt gecollecteerd. Geef informatie over de doelen via de collecteapp of het kerkblad. Verbindt de collecte met de voorbede tijdens de dienst en en deel daarvoor gebedspunten.