Jongeren verwachten dat de kerk doet wat ze zegt. Ze willen een kerk die inspireert en laat zien waar ze voor staat. Een kerk waar geloven gaat om het verbinden van hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we diaconaat meer handen en voeten moeten geven in het jeugdwerk. Dat vraagt om intensievere samenwerking tussen diakenen en jeugdleiders. De diaken als initiator, toeruster en coördinator van de diaconale activiteiten en de jeugdleider als degene die aansluiting heeft bij jongeren. Samen kun je het diaconaat meer onderdeel laten worden van jullie jeugdwerk.

Diaconaat voor jongeren

In de eerste plaats gaat het om het helpen van jongeren met diaconale problemen. Eén op de vier jongeren van 18 jaar en ouder heeft een schuld of een betalingsachterstand.

Ook onder jongeren komt veel eenzaamheid voor. ‘Ruben zegt daarover: ‘Wie op het platteland woont, moet erg zijn best doen om aan sociale contacten te komen. Ik had bijvoorbeeld geen geld om de bus te pakken naar  Leeuwarden. Er waren dagen dat ik letterlijk maar met één persoon sprak op een dag, het meisje achter de kassa van de supermarkt.’

Vergeet ook niet de jongeren met een (chronisch) zieke ouder. Soms verlenen die jongeren dezelfde mantelzorg als die volwassenen geven, maar dan zonder de hulp en begeleiding die volwassenen daarbij krijgen.

Diaconaat door jongeren

Daarnaast is het belangrijk dat jongeren leren dat diaconaat hoort bij je christenzijn.
En dat ze ontdekken welke gaven zij hebben gekregen en hoe ze die kunnen inzetten. Dat kun je als gemeente stimuleren en begeleiden.

Jongeren hebben zo hun eigen antennes en manieren van communiceren. Om met jongeren te werken, is het belangrijk je in te leven in hun denk- en leefwereld en om daarop aan te sluiten. De jeugdleiders in je gemeente kunnen daar een rol in spelen.

Laat jongeren meedenken en beslissen bij het kiezen van diaconale activiteiten. Het leren door zelf te doen gaat verder dan het door hen laten uitvoeren wat door volwassenen bedacht en besloten is. Neem jongeren serieus en betrek ze nadrukkelijk in het maken van plannen om diaconaal bezig te zijn.

Laat je zien en horen

Het is belangrijk dat jongeren die hulp nodig hebben, die hulp ook ontvangen. Realiseer je dat jongeren het diaconale adres van de kerk vaak niet kennen en geen idee hebben wat de gemeente voor hen zou kunnen betekenen. Communiceer daarom duidelijk wat je als gemeente en als diaconie voor jongeren kunt betekenen. Train jeugdwerkers om signalen op te vangen en om ook met jongeren in gesprek te gaan over de vraag hoe zij andere jongeren kunnen helpen. Zorg er dan wel voor dat diaconie met jeugdwerkers de zorg en aandacht voor deze jongeren met elkaar afstemt.

Ervaringen delen

Om niet bij de kick van een actie te blijven, is het belangrijk dat jongeren worden geholpen om hun ervaringen met anderen te delen en erover na te denken. Hoe bewuster dat gebeurt, hoe meer jongeren van de acties leren. Stel jongeren vragen en houdt ze een spiegel voor, zodat ze over zichzelf, de anderen, de samenleving en hun geloof gaan nadenken. Vraag bijvoorbeeld naar wat hen raakte in een activiteit? Waarom juist dat? Of wat ze hebben ontdekt over hoe ze reageren op lastige situaties? Of wat we als kerk kunnen betekenen in situaties van mensen die aandacht, hulp of zorg te kort komen?

Aan de slag

Er zijn allerlei mogelijkheden om aan de slag te gaan. Veel jongeren hebben aandacht voor milieu en ecologie. Met de Micha Young cursus kun je daarbij aanhaken. Of organiseer een Nacht zonder dak, Zip your Lip of diaconale reis. Wil je iets met en voor jongeren organiseren, zorg er dan voor dat het zo concreet en persoonlijk mogelijk is. Doe iets samen, voor een concreet doel en op een aanwijsbare plaats. En betrek jongeren bij de voorbereiding.

Werk er aan dat er meer structurele aandacht komt voor diaconaat in het jongerenwerk. Dat is niet vanzelfsprekend, maar vraagt om overleg, planning en afstemming. Bespreek als  diaconie met het jeugdwerk van je gemeente hoe je hier samen blijvend aandacht aan kunt geven.

Deel je leven

Een praktische handreiking over het verbinden van jongeren en diaconaat.

Download deel je leven