Je kunt het diaconale werk opdelen in een aantal aandachtsvelden en/of taakgroepen. Naast diakenen kunnen ook gemeenteleden hierin actief meedoen en meedenken.

Intern

Eredienst – taakgroep diaconaat en de eredienst. Hieronder valt onder andere de diaconale toerusting in de erediensten, de visie op de plek en invulling van de collecte en de betrokkenheid bij de diaconale voorbede.

Eigen gemeente – taakgroep verantwoordelijk voor zaken die binnen de eigen gemeente spelen. Dat kan om hele praktische zaken gaan, zoals een welkomstmand voor nieuwe leden, maar ook de invulling van huisbezoeken en het toerusten van de gemeente kan onder deze taakgroep vallen.

Extern

Onze plaats – taakgroep verbindt de kerk met mensen die in de buurt van de kerk wonen. Ze onderhoudt ook contacten met andere kerken, bijvoorbeeld via een diaconaal platform en diverse maatschappelijke organisaties. Vanuit deze taakgroep worden projecten in de buurt ondersteund.

Wereldwijd – Van diakenen mag worden verwacht dat ze oog hebben voor de nood in de wereld, veraf en dichterbij in eigen land. Het nadenken en bezig zijn met noodhulp en giften aan hulporganisaties horen bij deze taakgroep.

Verschillende functies

Binnen de diaconie te zijn verschillende functie’s te onderscheiden. Hieronder wordt in het kort aangegeven wat de verschillende functies voor taken (kunnen) hebben. Los van deze functieverdeling hebben de meeste diakenen een eigen wijk. Hierin worden huisbezoeken afgelegd en vinden andere contacten plaatst. Dit alles met als doel om gemeenteleden te stimuleren om met het inzetten van hun gaven anderen te helpen.

Gezamenlijk wordt als diaconie zorggedragen voor het aandacht vragen voor diaconaat op gemeenteniveau. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het kerkblad, prediking, voorbede en thema-avonden.

De taken van de voorzitter houden in het kort in:

 • Coördineren en leiding geven: Het vasthouden en bewaken van de diaconale koers (zie ook onder diaconaal plan)
 • Inspireren en de diaconie laten functioneren als team.
 • Vergaderen:
  • Het voorbereiden van de vergaderingen (samen met secretaris)
  • Het leiden van de vergaderingen
 • Vertegenwoordiging:
  • Vertegenwoordigd de diaconie op de kerkenraad en naar buiten toe
  • Lid van moderamen kerkenraad.
 • Samenwerken en verbinden:
  • Samenwerking en afstemming met KR en andere commissies
  • Het zorgen voor een goede samenwerking en werkverdeling binnen de diaconie.
  • Het begeleiden van nieuwe diakenen.
  • Het ondersteunen van medediakenen waar nodig.

De taken van de secretaris houden in het kort in:

 • het opzetten en bijhouden van het archief
  • Het verwerken van de poststukken.
 • het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post
  • voorbereiden van de vergaderingen (samen met de voorzitter)
  • Maken van de agenda en tijdig rondsturen.
  • Verslaglegging van de vergadering en
  • Het samenstellen van de leesmap voor de vergaderingen.
 • correspondentie namens diaconie verzorgen
 • het in de gaten houden van de afspraken en regels

De taken van de penningmeester houden in het kort in:

 • het financiële beheer voeren:
  • Het beheren van de diaconale kassen
  • Het overmaken van de collectes, quota’s en giften naar de diverse instellingen.
  • Het overmaken van de gelden die bij een eventuele steunaanvraag beschikbaar worden gesteld.
  • Het onderhouden van de contacten met de boekhouder van de kerk over de collecte’s.
  • Het op de hoogte houden van de diaconie over de binnengekomen gelden.
 • Jaarlijks opstellen van de begroting en jaarverslag
  • Bewaken van de begroting
  • Opstellen jaarverslag en verantwoording richting gemeente en kerkenraad