Een belangrijk aspect  van de taak van de diaken is het toerusten en stimuleren van de diaconale gemeente. De kring is daarvoor een goede plek. Je kunt daar met kringleden in gesprek over onderlinge zorg en zorg naar buiten. Samen nadenken over hoe barmhartigheid, offervaardigheid en gastvrijheid een plaats heeft in de kring en in het leven van de kringleden. Ook kun je concrete acties (laten) plannen via bijvoorbeeld stichting Present of soortgelijke alternatieven. Kortom, de kring is een mooie plek om de diaconale gemeente (in het klein) te stimuleren.

Signaleren in de kring

Een andere belangrijke taak is het signaleren van noden. Ook daarvoor kun je veel informatie krijgen door het bezoeken van je kring. Wordt er naar elkaar omgezien? Wie zijn er (vaak) niet? Wie doen er niet mee? Heeft iedereen inbreng in de kring? Zo kun je door het bezoeken van de kring een aantal mensen in beeld krijgen die je eventueel afzonderlijk kunt bezoeken.

Ook kun je gebruik maken van de informatie die kringleden van elkaar hebben. Stimuleer openheid. Als iemand wordt ontslagen of ziek wordt, dan zijn dat dingen die in de kring een plek behoren te krijgen en waar je als diaken ook weer iets mee kunt. Door regelmatig met de ouderling en kringleider te overleggen heb je steeds een goed beeld van de kring.

Goed wijkoverleg is nodig

Samenwerking tussen predikant, ouderling, diaken en miniwijkcoördinator is van groot belang om de gemeenschap handen en voeten te geven. Hulp, zorg en troost mogen geen geïsoleerde activiteiten van de afzonderlijke ambten zijn. Ambtsdragers en miniwijkcoördinatoren streven dezelfde doelen na, zij het vanuit verschillende invalshoeken. De naaste (in nood) is de gemeenschappelijke zorg van ambtsdrager en gemeente. Om dit te realiseren is goed overleg nodig:

Het is goed om regelmatig samen de (mini)wijk door te nemen;

  • Bij problemen, al dan niet van structurele aard, is het wijs om een gezamenlijk beleid en/of een bezoekregeling af te spreken;
  • Indien wenselijk licht de diaken de wijkouderling en/of de miniwijkcoördinator in en omgekeerd;
  • Geef gebed voor elkaar en voor de wijkleden een wezenlijke plek in het overleg.

Door overleg leert men elkaars werk beter kennen en kan men elkaar stimuleren en motiveren tot een dienende taak in de gemeente van Christus.