Een belangrijk aspect van het diaconale werk is het toerusten en stimuleren van de gemeente. Het is belangrijk dat gemeenteleden zich realiseren dat diaconaat een taak is voor de hele gemeente. Om dat goed te doen, zijn een aantal bouwstenen cruciaal voor het werk van de diaconie.

Rollen van de diaconie

Bidden

Het diaconale werk is ingebed in gebed. Als diaken bid je voor en met mensen die moeiten en zorgen ervaren. Ook bid je voor een bloeiende diaconale gemeenschap. Daarnaast stimuleer je dat de gemeente in de kerk en thuis meebidt. Zo zorg je dat jullie diaconale werk wordt gedragen door gebed.

Toerusten en stimuleren

Als diaken leg je allereerst uit wat diaconaat is en waarom het belangrijk is. Je maakt duidelijk dat het hoort bij het volgen van Jezus. Vanuit het evangelie stimuleer je gemeenteleden om uit hun comfortzone te komen om metterdaad hulp en aandacht te geven aan hen die dat nodig hebben. Je motiveert hen om een bijdrage te leveren en om hun gaven in te zetten ten dienste van anderen. In dit alles speelt communicatie een grote rol.

Plannen en coordineren

Met plannen breng je focus en richting aan in het diaconale werk. Daarnaast coördineer je het diaconale werk en zorg je ervoor dat er niemand buiten de boot valt en dat gaven optimaal worden ingezet. Je benut de zorgdeskundigheid in en buiten de gemeente en stemt die af op de zorg- en aandachtsbehoeften van gemeenteleden en medeburgers. Zorg er daarom voor dat je de gaven en specifieke kwaliteiten van gemeenteleden goed in beeld hebt. En dat je ze ook daadwerkelijk inzet.

Samenwerken en bruggen bouwen

Als diaken ben je iemand die contacten weet op te bouwen, goed kan netwerken en groepen met elkaar weet te verbinden. Ook zoek je de samenwerking met andere kerken in plaatselijk diaconaal platform of netwerk. Zo kun je van elkaar leren, elkaar versterken in diaconale presentie in je stad of dorp en als kerken een gezamenlijk geluid laten horen richting burgers en overheid.

signaleren en aankaarten

Hier komt nadrukkelijk het diaconale aspect ‘gerechtigheid’ om de hoek. Als diaconie signaleer je misstanden, benoem je eventuele oorzaken en kaart je problemen aan bij wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Zo ben je een pleitbezorger en stemversterker voor mensen wiens stem niet wordt gehoord.

Helpen en aandacht geven

Een diaken kan natuurlijk zelf ook mensen helpen, luisteren en bemoedigen. Zelf geld geven, een probleem helpen oplossen of klussen. Dat is prima en ook een manier om de gemeente voor te gaan. Maar het belangrijkste werk van een diaken is dat hij of zij gemeenteleden stimuleert om diaconaal actief te zijn, en hen daarbij ondersteunt als dat nodig is.

Teamwork

Natuurlijk hoeft één diaken dit niet allemaal in z’n eentje te kunnen, maar het is wel belangrijk dat je als diaconie met elkaar deze taken kunt oppakken.

Als diakenen help je je gemeente groeien in dienen, delen en doen. Hoe doen jullie dat en wat merken gemeenteleden daarvan? Wat zouden jullie meer of anders kunnen doen?

Welke van deze bouwstenen zie je terug in jullie diaconie? Zijn er rollen die (te) weinig aandacht krijgen? Wat zou je daaraan kunnen veranderen?